Η βιολογική γεωργία μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει μια ελκυστική οικονομική δραστηριότητα, με ενδιαφέρουσες προοπτικές αύξησης του γεωργικού εισοδήματος. Αυτό συμβαίνει διότι ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να αξιώσει μια υψηλότερη τιμή για την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει.

Για την επίτευξη όμως των παραπάνω και την εξάπλωση της βιοκαλλιέργειας απαιτούνται :

Η οικονομική ενίσχυση των βιοκαλλιεργητών, τόσο κατά τη μεταβατική περίοδο όσο και κατά τη μετέπειτα πορεία των βιοκαλλιεργητών.

Η οργάνωση  του Συστήματος Ελέγχου  και Πιστοποίησης των  βιολογικών προϊόντων, για την αξιόπιστη κυκλοφορία τους στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την οργάνωση της εμπορίας και διακίνησης των βιολογικών προϊόντων.

Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού σε θέματα βιολογικής γεωργίας, ώστε να πεισθούν για την βιωσιμότητα της μεθόδου και να την αποδεχτούν.

Η οργάνωση της διάθεσης των απαραίτητων για την άσκηση της βιολογικής γεωργίας εφοδίων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα προϊόντα φυτοπροστασίας.

Η οργάνωση της βιολογικής γεωργίας στη γεωπονική εκπαίδευση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η δημιουργία τράπεζας πληροφόρησης σχετικά με την πρόοδο, τα επιτεύγματα και της εμπειρίες που έχουν καταγραφεί από την άσκηση και εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας.

Η διεξαγωγή έρευνας, δηλαδή η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις για την εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας στις κύριες καλλιέργειες της Ελλάδας.

Η ενίσχυση της υποδομής των ερευνητικών σταθμών και ινστιτούτων που υπηρετούν το γεωργικό τομέα, αλλά και με ίδρυση καινούργιων.

Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σε ότι αφορά την ιδιαιτερότητα των βιολογικών προϊόντων και γενικότερα η ευαισθητοποίηση των πάντων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.