Η συμβατική γεωργία έχει ως σκοπό την παραγωγή γεωργικών προϊόντων με την χρησιμοποίηση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων. Τα πλεονεκτήματα και οι στόχοι της είναι η αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Παρόλα αυτά παρουσιάζει όμως και σημαντικά μειονεκτήματα όπως η ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών, η μόλυνση του εδάφους , του αέρα, της χλωρίδας και πανίδας. Επίσης έχει επιπτώσεις στον άνθρωπο είτε άμεσα (έκθεση σ' αυτά π.χ. κατά την εκτέλεση εργασιών ) είτε έμμεσα (με την κατανάλωση γεωργικών προϊόντων που περιέχουν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων).
Η διάδοση και η ευρεία χρησιμοποίηση και εφαρμογή γενικότερα, των χημικών συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στη γεωργία, είχε ως αποτέλεσμα την θεαματική αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση των γεωργικών προϊόντων (ειδικά σε ότι αφορά την εμφάνιση αυτών). Παρόλα αυτά, προέκυψαν πολλά προβλήματα από αυτές τις εφαρμογές λόγω των δυσμενών επιπτώσεων και των συνεχών κινδύνων που εμφανίζονται καθημερινά από την αλόγιστη χρήση αυτών (γεωργικών φαρμάκων και των λιπασμάτων), καθώς επίσης και από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η οποία άρχισε να δημιουργεί προβλήματα ισορροπίας στα αγροοικοσυστήματα.
Έτσι, οι επιστήμονες αναγκάστηκαν να στραφούν σε αναζήτηση άλλων μορφών γεωργίας που να έχουν τόσο δυσμενή επίδραση στην ισορροπία των οικοσυστημάτων. Για αυτό τον σκοπό άρχισε να δημιουργείται η έννοια και η εικόνα της βιολογικής ή οργανικής γεωργίας ενώ προηγήθηκε η ολοκληρωμένη γεωργία. Αυτές οι έννοιες στο παρελθόν αποτελούσαν μόνο θεωρίες αλλά σήμερα άρχισαν να εφαρμόζονται και στην πράξη εισάγοντας έναν νέο τύπο γεωργίας.

Ολοκληρωμένη Παραγωγή Προϊόντων

Πρόκειται για τη συνδυασμένη χρησιμοποίηση βιολογικών, καλλιεργητικών και χημικών μεθόδων για την καλλιέργεια των φυτών αλλά και για την καταπολέμηση των ασθενειών και των εχθρών των φυτών.
Σκοπός αυτής της μορφής παραγωγής γεωργικών προϊόντων είναι κυρίως η παραγωγή προϊόντων χωρίς υπολείμματα τοξικών ουσιών και με την ελάχιστη δυνατή ρύπανση του οικοσυστήματος από λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα και άλλες ανεπιθύμητες ουσίες ή προϊόντα.
Με λίγα λόγια οι σκοποί αυτού του τύπου γεωργίας δεν διαφέρουν από το στόχο της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας μια και που οι ολοκληρωμένη φυτοπροστασία αποτελεί τον βασικό άξονα της ολοκληρωμένης γεωργικής παραγωγής.