Βιολογική ή οικολογική ή οργανική Γεωργία είναι ένα σύστημα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες, στη μη χρησιμοποίηση χημικών συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και στη χρησιμοποίηση μη χημικών μεθόδων στην αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων.
Επίσης περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση τεχνικών παραγωγής όπως αμειψισποράς και ανακύκλωσης φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων έτσι ώστε να διατηρείται η φυσική ισορροπία και η γονιμότητα του εδάφους.
Συνοψίζοντας θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για ένα σύστημα γεωργικής παραγωγής που έχει ως κεντρικό άξονα μόνο την αμειψισπορά, την ανακύκλωση οργανικών υλικών (φυτικής και ζωικής προέλευσης ) και στη μη χρησιμοποίηση χημικών μεθόδων αντιμετώπισης εχθρών, ασθενειών, και ζιζανίων έτσι ώστε να διατηρείται η φυσική ισορροπία και η γονιμότητα του εδάφους.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το σύστημα της βιολογικής γεωργίας βασίζεται κυρίως στη χρησιμοποίηση κατά το δυνατόν ανανεώσιμων φυτικών πόρων σε τοπικό επίπεδο, στην αυτάρκεια του εδάφους σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία. Επίσης στη χρησιμοποίηση ιθαγενών ανθεκτικών φυτών και φυλών ζώων, στην κατάλληλη επιλογή καλλιεργητικών τεχνικών και εναλλαγή καλλιεργειών, με προτίμηση στα μεικτά συστήματα γεωργίας (δηλαδή συνύπαρξη φυτικής και ζωικής παραγωγής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις).
Η βιολογική γεωργία έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προαγωγή ολοκληρωμένων σχέσεων μεταξύ εδάφους, φυτών, ζώων, ανθρώπου και βιόσφαιρας, έτσι ώστε τελικά να λαμβάνονται γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής χωρίς χημικά υπολείμματα, ενώ συγχρόνως το περιβάλλον αναβαθμίζεται και προστατεύεται.